Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

Сумы поддержали Луганск в желании получать больше денег

275

Сумской облсовет поддержал обращение Луганского облсовета. На сессии 7 июня депутаты принял обращение к Верховной Раде, Кабинету Министров и Украинской ассоциации районных и областных советов об увеличении экоплатежей в облфонды до 50%.

«При формировании специальных экологических фондов необходимо увеличение ставок экологических платежей в областной фонд до 50%, что обязательно нужно учесть при рассмотрении законопроекта «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления экологического налога», зарегистрированного от 29.01. 2013 № 2126», – сказано в обращении.

Полный текст обращения.

Додаток

до рішення обласної ради

шостого скликання

ЗВЕРНЕННЯ

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Української асоціації районних та обласних рад

Однією з найгостріших проблем сучасності є проблема поліпшення екологічної ситуації, зменшення обсягів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище.

Луганська область є одним з найбільш урбанізованих, індустріальних та екологічно ускладнених регіонів України. 7 підприємств Луганської області входить до переліку 100 об’єктів – найбільших забруднювачів довкілля в Україні. Екологічна ситуація в Луганській області формувалася протягом тривалого періоду за рахунок використання ресурсо- та енергоємних технологій, нарощування яких здійснювалося без впровадження необхідних природоохоронних заходів. Ці та інші чинники призвели до значної деградації довкілля, надмірного забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, накопичення у великому обсязі відходів. За масштабами забруднення довкілля Луганська область посідає 3-тє місце в Україні після Донецької та Дніпропетровської областей.

Крім того, додатково екологічна ситуація загострюється тим, що природоохоронні проекти Луганщини майже не забезпечується підтримкою з Державного бюджету, а саме: з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (за останні 10 років рівень надходжень склав приблизно 11 % від сплачених областю екологічних платежів). У зв’язку з цим виникли суттєві протиріччя між завданнями охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки та фінансуванням на їх вирішення.

Найбільш повно вимоги екологічного розвитку і реалізація принципу збалансованого природокористування можуть бути реалізовані за умови досягнення динамічної рівноваги всіх видів ресурсів у межах еколого- економічної системи. Одним із найважливіших компонентів цієї системи є компенсаційна функція, тобто екологічний податок – загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Податкового та Бюджетного кодексів України. Відповідні платежі акумулюються в цільових фондах охорони навколишнього природного середовища і спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних із ліквідацією наслідків забруднення довкілля.

Питання цілком відповідного справляння та отримання екологічних платежів для реалізації природоохоронної діяльності на Луганщині є дуже актуальним.

Останніми роками державою зроблено певні спроби вдосконалити економічний механізм природокористування шляхом підвищення окремих екологічних нормативів і штрафних санкцій, перегляду порядку оподаткування, реформування системи фондів.

Однак Бюджетним кодексом України, який було введено в дію з 2011 року, передбачається поступове зменшення надходжень до місцевих бюджетів.

Так, у 2011-2012 роках частка екоресурсних платежів у доходах бюджетів становить: надходження до Державного фонду ОНПС – 30 %, до обласного фонду – 20 %, до місцевих (міських, сільських, селищних) бюджетів 50%.

У 2013 році надходження платежів до екологічних фондів розподіляються таким чином: до Державного фонду ОНПС – 53 %, до обласного фонду – 13,5 %, до місцевих бюджетів – 33,5 %.

Починаючи з 2014 року, передбачається, що до Державного фонду ОНПС зараховуватимуться 65 % платежів від екологічного податку, до обласних бюджетів – 10 %, до місцевих – 25 %.

Такий механізм розподілу не враховує необхідності впровадження низки заходів на регіональному та місцевому рівнях відповідно до комплексних і цільових екологічних, а також інших програм, що містять екологічну складову.

Таким чином, централізація екоресурсних платежів, зменшення та непропорційне надходження екологічних платежів до обласного, місцевих бюджетів, вади діючого механізму економічного природокористування, відсутність належної державної підтримки регіональних проектів призводять до зменшення доходної частини обласного та місцевих фондів, а як наслідок – до погіршення екологічного стану на Луганщині.

На розгляді у Верховній Раді України знаходиться законопроект від 29.01.2013 № 2126, яким передбачається внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку, виходячи із потреб територіальних громад. Зазначеним документом передбачається зараховувати до місцевих бюджетів (сіл, селищ, міст) 50% надходжень від екологічного податку, до обласних бюджетів – 20%, до Державного бюджету -30%.

Такий розподіл екологічного податку також не виправданий, оскільки послаблює на обласному рівні фінансову систему, не забезпечує покриття природоохоронних потреб, погіршує стан виконання регіональних завдань відповідно до пріоритетних напрямків діяльності і не сприяє відновленню природних ресурсів.

Враховуючи викладене, вважаємо, що при формуванні спеціальних екологічних фондів необхідне збільшення ставок екологічних платежів до обласного фонду до 50 %, що обов’язково потрібно врахувати при розгляді законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку», зареєстрованого від 29.01.2013 № 2126.

Прийнято на XVIII сесії Луганської обласної ради шостого скликання ЗО квітня 2013 р.